-

DWG ke stáhnutí

-

Návod na pokládku BGF-Z Ploché žlaby

Všeobecné pokyny:


Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky.

-

  1. Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na specifika místního terénu.

  2. Žlaby se pokládají do min. 10 cm silného podkladového betonu. Podle kvality podkladového betonu je třeba udělat poslední výškové nastavení. Při zatuhlém podkladovém betonu je třeba bezpodmínečně opatřit lůžka  min. 1-2 cm vrstvou malty.

  3. Podle statických požadavků je třeba šikmo event. zcela obetonovat žlaby, případně osadit ještě dodatečnou výztuž (viz tabulka), čímž se zabrání jejich případnému posunutí při pokládání okolních povrchových vrstev.


  4. Horní vrstvy hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly.


  5. Spáry mezi jednotlivými žlaby se musí vyspárovat cementovou maltou příp. těsnící hmotou na beton. Při nárocích na těsnost styků, se tyto vyplní trvale elastickým tmelem (BG — těsnící system).

  6. Před pokládkou sousedních vrstev je třeba osadit rošty. Při hutnění okolních vrstev (např.zámkové dlažby) je třeba dbát na to, aby se neposouvaly směrem ke žlabům, a tím se předcházelo jejich mechanickému poškození.


  7. Na místech s velkou hustotou dopravy doporučujeme rošty přišroubovaat (až na 8 místech. Dotáhnutí matic je třeba pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k uvolnění a následnému posunu roštů a žlabů.


  8. Z důvodu eliminování horizontálních sil je třeba vytvořit paralelně se žlabem v max.vzdálenosti 0,5 m dilatační spáru. Při větších betonových plochách doporučujeme řezat dilatační spáru podle výkresu dilatačních spár.


  9. Žlaby začínáme osazovat od posledního kusu s vývodem pro odtok. Na každém žlabu je šipkou označen směr odtoku.

-

V oblastech, kde očekáváme zvýšený výskyt chemických látek (např. kyseliny, posypové soli, louhy) doporučujeme zabudovat BG — Odvodňovací žlaby s nerezovou hranou.

-

Třída zatíženíA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Betonový základ *C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Šířka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Výška základu: Ymin. výška žlabu - 3 cm
Síla základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
Roksornení nutný
* Toto obetonování splňuje minimální požadavky. Je však třeba zohlednit místní podmínky.
-

Příklad zabudování

-