-

DWG ke stáhnutí

-

Návod na pokládku BG Štěrbinových žlabů

Všeobecné podmínky:Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky, kteří zohlední všechny technické normy a předpisy.

-

  1. Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na specifika místního terénu.

  2. BG — Štěrbinové žlaby se pokládají na výškově nastavitelné profily, případně na vlhký základ,  a zalévají se pevnou maltou. K ukládání používáme vhodné nářadí (např. BG-osazovací kleště).

  3. Podle statických požadavků je třeba žlab šikmo event.celý obetonovat, případně osadit ještě dodatečnou výztuž (viz tabulku).

  4. Žlaby začínáme osazovat od kusu, který má odtok.

  5. Spáry mezi jednotlivými žlaby (štěrbina min.15 mm) se musí vyspárovat těsnící hmotou na beton nebo trvale elastickým tmelem (BG — těsnící systém).

  6. Při zhutňování okolních vrstev je třeba dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození.

  7. Z důvodu eliminování horizontálních sil je třeba  vytvořit paralelně se žlabem v max. vzdálenosti 0,5 m dilatační spáru. Příčná dilatační spára prochází místem styku dvou žlabů. Při větších betonových plochách doporučujeme řezat dilatační spáry podle výkresu dilatačních spár.

  8. Horní vrstvy hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly.

  9. Pro vpustě platí ten samý postup.

-

Třída zatíženíA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Betonový základ *C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Šířka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Výška základu: Ymin.výška žlabu - 15 cm
Síla základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
Roksornení nutný
* Toto obetonování splňuje minimální požadavky. Je však třeba zohlednit místní podmínky.
-