Návod na pokládku FILCOTEN pro

Všeobecný návod na pokládku

Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky.

-

Návod na pokládku FILCOTEN pro

 1. Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na specifika místního terénu.

 2. Žlaby se pokládají do min. 10 cm silného podkladového betonu (viz. tabulka) . Podle kvality podkladového betonu je třeba udělat poslední výškové nastavení. Spádovaný žlab má vnitřní spád 0.5 %. Při zatuhlém podkladovém betonu je třeba bezpodmínečně opatřit lůžko min. 2 cm vrstvou malty. Pokládka jednotlivých žlabů by se měla provádět vhodnými nástroji (např. BG Osazovací kleště).

 3. Zvýšenou pozornost věnujte žlabům s vnitřním spádem. Mají rozdílné stavební výšky. S pokládkou začněte vždy od posledního ( nejvyššího ) žlabu v linii. Na každém žlabu je označený směr odtoku.

 4. Podle statických požadavků je třeba šikmo eventuel. zcela obetonovat žlaby, případně osadit  ještě dodatečnou výztuž (viz.tabulka).

 5. Spáry mezi jednotlivými žlaby se musí vyspárovat cementovou maltou příp. těsnící hmotou na beton. Při nárocích na těsnost styků, se tyto vyplní trvale elastickým tmelem (BG — těsnící systém).

 6. Před pokládkou sousedních vrstev je třeba osadit rošty. Při hutnění , válcování, zpevňování okolních vrstev (např.zámkové dlažby, asfaltu, betonu apod..) je třeba dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození žlabů.

 7. Na místech s velkou hustotou dopravy doporučujeme rošty dodatečně fixovat anti-vandal kotvou se šroubem nebo spojkou mezi rošty .

 8. Z důvodu eliminování horizontálních sil (např.betonové plochy) je třeba vytvořit paralelně se žlabem ve vzdálenosti 0,3- 2,0m dilatační spáru (porušení cement. bet. krytu v celé výšce – ČSN 73 6123). Při větších betonových plochách doporučujeme řezat dilatační spáru podle výkresu dilatačních spár.

 9. Horní vrstvy hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm, aby nedocházelo k mechanickému poškození ( např. zimní údržba –pluh) a zároveň byl zaručen přítok  vody do žlabu. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly.

 10. V oblastech , kde se předpokládá odvodnění s větším chemickým zatížením ( např. obsah kyselých  látek, agresivnější roztoky apod.) doporučujeme použít žlaby s nerezovou hranou a nerezovými rošty.

 11. Pro vpustě platí ten samý postup.

-

Třída zatíženíA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kN
Betonová směs - základ podle EN 206-1 *C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Šířka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Výška základu: Ymin. výška žlabu - 5 cmpo celé výšce žlabu
Tloušťka základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm
VýztužnevyžadujeDN 8 každých 20 cm
* Betonová směs musí vyhovovat minimálním a místním požadavkům.
-