-

DWG ke stáhnutí

-

Návod na pokládu BG Lesní žlaby pro nezpevněné cesty

Všeobecné pokyny:


Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky, kteří zohlední všechny technické normy a předpisy.

-

  1. Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na specifika místního terénu.

  2. Žlaby se pokládají do min. 10 cm silného podkladového betonu.

  3. Podle charakteru podkladu se BG Lesní žlaby pro nezpevnění cesty pokládá  na mechanicky zhutněnou nosnou vrstvu nebo na ocelovo-betonové desky podle pokynů projektanta. Zalévají se pevnou maltou, když jsou na betonových patkách. K ukládání používáme vhodné nářadí (např. BG — osazovací kleště).

  4. Podle statických požadavků je třeba žlab šikmo event.celý obetonovat, případně osadit ještě dodatečnou výztuž. Obetonování je zapotřebí udělat najednou z obou stran.

  5. Před položením okolních ploch je třeba nasadit rošty. Při zhutňování okolních ploch je zapotřebí dbát na to, aby se tyto neposunovaly proti žlabům.  Jinak může vzniknout mechanické poškození.

  6. Z důvodu eliminování horizontálních sil je třeba  vytvořit paralelně se žlabem v max. vzdálenosti 0,5 m dilatační spáru.  Při větších betonových plochách doporučujeme řezat dilatační spáry podle výkresu dilatačních spár.

  7. Horní vrstvy hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly.

-