Návod na pokládku BG Bodové odvodnění

Všeobecné pokyny:


Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky, kteří zohlední všechny technické normy a předpisy.

-

  1. Je třeba zohlednit třídu zatížení a specifičnost místního terénu.

  2. Zabudování BG — Bodové vpusti následuje na mechanicky zhutněný základ. Při zpevněných betonových patkách musíme vpusť uložit do min. 2 cm malty. Případné nerovnosti mezi jednotlivými částmi vyrovnáme vhodnou cementovou maltou. K ukládání používáme vhodné nařadí (např. BG — osazovací kleště)
  3. Obetonování je třeba dělat zároveň ze všech stran a dobře zhutnit.

  4. Před položením okolních ploch je třeba položit rošty a přišroubovat je. Při zhutňování okolních ploch je třeba dbát na to, aby se tyto neposouvaly proti vpusti. Jinak může vzniknout mechanické poškození.

  5. Horní vrstvy hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly.

-