-

DWG ke stáhnutí:

-

Návod na pokládku FILCOTEN

Všeobecné pokyny k zabudování

Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky.

-

Návod na pokládku FILCOTEN

 1. Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na specifika místního terénu. 

   
 2. Žlaby se pokládají do zvlhčeného podkladového betonu ( doporučené kóty viz tabulka níže), při čemž je třeba brát na zřetel již u výkopu spádované žlaby (0,5 %).  Při zatuhlém podkladovém betonu je třeba bezpomínečně opatřit lůžko min. 2 cm vrstvou malty. 

   
 3. Podle statických požadavků je třeba šikmo event. zcela obetonovat žlaby, případně osadit ještě dodatečnou výztuž (viz tabulka), čímž se zabrání jejich případnému posunutí při pokládání okolních povrchových vrstev. 

   
 4. Žlaby začínáme osazovat od posledního kusu (je nejvyšší) s vývodem pro odtok. Na každém žlabu je šipkou označený směr odtoku. 

   
 5. Spáry mezi jednotlivými žlaby se musí vyspárovat cementovou maltou příp. těsnící hmotou na beton. Při nárocích na těsnost styků, se spáry vyplní trvale elastickým tmelem  (BG — těsnící system).

   
 6. Před pokládkou sousedních vrstev je třeba osadit rošty. Při hutnění okolních vrstev (např.zámkové dlažby) je třeba dbát na to, aby se neposouvaly směrem ke žlabům, a tím se předcházelo jejich mechanickému poškození. 

   
 7. Z důvodu eliminování horizontálních sil je třeba vytvořit paralelně se žlabem v max.vzdálenosti 0,5 m dilatační spáru. Při větších betonových plochách  doporučujeme řezat dilatační spáru podle výkresu dilatačních spár. 

   
 8. Horní vrstvy hraničících betonových ploch by měly trvale převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly. 

   
 9. Pro vpustě platí ten samý postup.

-

Třída zatíženíA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Betonová směs -
základ podle ČSN EN 206-1*
C 16/20C 20/25C 20/25
X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
YMinimálně výška – 3 cm
Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
RoksorNení nutný
* Jakost betonu pro pokládku musí odpovídat minimálním a místním (lokálním) požadavkům..
POZOR : pojízdné, brzdové a jiné kolové síly zohledňujte obzvlášť
Respektujte návod na pokládku. Technické změny jsou vyhrazeny.
-