-

DWG ke stáhnutí:

-

Návod na pokládku FILCOTEN tec

Všeobecný návod na pokládku

Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky.

-

Návod na pokládku FILCOTEN tec

 1. Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na specifika místního terénu. 

   
 2. Žlaby se pokládají do min. 10 cm silného podkladového betonu . Podle kvality podkladového betonu je třeba udělat poslední výškové nastavení. Spádovaný žlab má vnitřní spád 0.5 %. Při zatuhlém podkladovém betonu je třeba bezpomínečně opatřit lůžko min. 2 cm vrstvou malty. Pokládka jednotlivých žlabů  by se měla provádět vhodnými nástroji (např. BG Osazovací kleště). 

   
 3. Podle  statických podmínek se může použít opláštění,  výztuž nebo podpěrný klín. 

   
 4. Zvýšenou pozornost věnujte žlabům s vnitřním spádem. Mají rozdílné stavební   výšky. S pokládkou začněte vždy od posledního ( nejvyššího ) žlabu v  linii. Na každém žlabu je ozačený směr odtoku. 

   
 5. Spáry mezi jednotlivými žlaby se musí vyspárovat cementovou maltou příp. těsnící hmotou na beton. Při nárocích na těsnost styků, se tyto vyplní trvale elastickým tmelem (BG — těsnící system).
   

 6. Před pokládkou sousedních vrstev je třeba osadit rošty. Při hutnění okolních vrstev (např.zámkové dlažby) je třeba dbát na to, aby se neposouvaly směrem ke žlabům, a tím se předcházelo jejich mechanickému poškození. 

   
 7. Na místech s velkou hustotou dopravy doporučujeme rošty přišroubovat (až na 8 místech. Dotáhnutí matic je třeba pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k uvolnění a následnému posunu roštů a žlabů. 

   
 8. Z důvodu eliminování horizontálních sil je třeba vytvořit paralelně se žlabem v max.vzdálenosti 0,5 m dilatační spáru. Při větších betonových plochách doporučujeme řezat dilatační spáru podle výkresu dilatačních spár. 

   
 9. Horní vrstvy hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly.

 10. Pro vpustě platí ten samý postup.

-

Třída zatíženíA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Betonová směs -
základ podle ČSN EN 206-1*
C 16/20C 20/25C 20/25
X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Ymin. výška žlabu - 5 cm
Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Výztužnevyžaduje
* Betonová směs musí vyhovovat minimálním a místním požadavkům.
-

-