PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Ochraně vašich dat věnujeme mimořádnou pozornost, a proto při zpracování vašich osobních údajů (např. kmenových dat) dodržujeme platná nařízení o ochraně osobních údajů, zejména GDPR a regionální legislativu týkající se ochrany dat.

V následujícím textu najdete bližší informace k námi prováděnému zpracování dat:

1. Správce

BG-Graspointner CZ S.R.O
Chrášťany 140
252 19 Rudná u Prahy
+420 257 950 853
office.cz@bg-graspointner.com


Protože k tomu nejsme ze zákona povinováni, nejmenovali jsme žádného pověřence pro ochranu osobních údajů, ani jsme ho nepověřili prostřednictvím úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů se můžete obracet na výše uvedenou (e-mailovou) adresu.
Správce je členem obchodní skupiny ve smyslu čl. 4 Z 19 GDPR. Předávání níže uvedených údajů ostatním členským subjektům obchodní skupiny probíhá pouze v případech, které jsou zde výslovně uvedeny. Důvodem je náš oprávněný zájem předávat data pro účely interní správy (čl. 6 odst. 1 písm. f ve spojení s právním základem 48 GDPR).

2. Práva subjektů / Právo na vznesení námitky a právo na odvolání souhlasu / Právo na podání stížnosti

2.1. V souvislosti s osobními údaji máte vůči nám následující práva:
 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • Omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
 • Právo na námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR).


Právo vznést námitku: je-li právní důvod zpracování Vašich osobních údajů hájení oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR: oprávněný zájem), máte z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace, právo kdykoliv vznést vůči tomuto zpracování námitku. Při uplatňování vašeho práva na námitku vás žádáme, abyste uvedli své důvody, proč bychom vaše osobní údaje neměli zpracovávat způsobem, kterým tak činíme. Stav věci prošetříme a zpracovávání údajů buď zanecháme, upravíme nebo vám vysvětlíme opodstatněnost našich důvodů a budeme ve zpracovávání pokračovat. Ve zpracovávání údajů budeme pokračovat i tehdy, pokud tyto údaje slouží účelům uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků.

Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo analýzy dat můžete vznést námitku kdykoliv. V tomto případě přestaneme údaje zpracovávat.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů: pokud jste nám ke zpracování vašich osobních údajů udělili svůj souhlas, můžete tento souhlas také kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování dat až do okamžiku odvolání souhlasu nebude tímto vaším krokem dotčena.

Abyste mohli uvedená práva uplatnit, musíte nás o tom osobně, telefonicky nebo písemně informovat:

BG-Graspointner CZ S.R.O
Chrášťany 140
252 19 Rudná u Prahy
CZECH REPUBLIC
+420 257 950 853
office.cz@bg-graspointner.com


Berte, prosím, na vědomí, že vám můžeme poskytnout informace pouze tehdy, můžete-li se identifikovat. Toto opatření slouží především pro vaši ochranu, aby se vaše údaje nedostaly do rukou neoprávněných osob.

2.2. Jste-li přesvědčeni, že zpracování osobních údajů porušuje platnou legislativu týkající se ochrany osobních údajů nebo že vaše nároky na ochranu osobních údajů porušujeme my, máte mimo jiné právo na podání stížnosti dozorovému úřadu v členském státě místa vašeho pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení práv.
Budete-li chtít podat stížnost u dozorového úřadu v Rakousku, obraťte se, prosím, na:

The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 73. Informace o zpracování vašich osobních údajů

3.1. Při pouhé návštěvě webové stránky
 • Účel: pokud jsou naše webové stránky používány pouze informativně (bez registrace a sdělování dalších informací), jsou shromažďovány osobní údaje, které předává váš webový prohlížeč našemu serveru. To je technicky nutné k tomu, aby se vám naše webové stránky zobrazily a bylo možné zajistit stabilitu a bezpečnost webu.

 • Právní základ: oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

 • Jsou zpracovávány tyto údaje: IP adresa, datum a čas dotazu, rozdíl v časové zóně vůči GMT, obsah dotazu (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, přenášené množství dat, požadovaný web, prohlížeč, operační systém a plocha, jazyk a verze softwaru prohlížeče

 • Archivační doba: po dobu používání našich webových stránek.

 • Příjemce/kategorie příjemců: žádné


3.2. Elektronické kontaktní dotazy přes webové stránky
 • Účel: zpracování dotazů podaných e-mailem nebo kontaktním formulářem na webu.

 • Právní základ: plnění smlouvy, nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

 • Jsou zpracovávány tyto údaje: kmenová data, data s obsahem dotazu

 • Archivační doba: až do zodpovězení dotazu. Existuje-li zákonná povinnost k archivaci, je zpracování vymezeno dobou od zodpovězení dotazu až po skončení archivační doby.

 • Příjemce/kategorie příjemců: členské subjekty naší obchodní skupiny


3.3. Cookies/webové analytická služby
 • Účel: zlepšení nabídky produktů a služeb, webové prezentace a přímého marketingu

 • Právní základ: oprávněný zájem, zejména zachování funkčnosti webové stránky a zlepšení vlastních služeb ve prospěch uživatelů (čl. 6 odst. (1) nařízení o GDPR)

 • Jsou zpracovávány tyto údaje: IP adresa

 • Archivační doba: 14 měsíců

 • Příjemce/kategorie příjemců: Google Analytics, členské subjekty naší obchodní skupiny


3.4. Správa zákazníků, fakturace, logistika a vedení účetnictví
 • Účel: zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých obchodních vztahů se zákazníky a dodavateli v rámci produktů vyráběných naší společností a poskytování služeb včetně systematického zaznamenávání všech obchodních transakcí týkajících se příjmů a výdajů.

 • Právní základ: plnění smlouvy, nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), pro zpracování (zejména ukládání) po splnění smluvních povinností: oprávněný zájem, zejména obrana, výkon a uplatnění zákonných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), výslovný souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR).

 • Archivační doba: až do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí záručních lhůt, lhůt pro odpovědnost za vadu výrobku, promlčecích a zákonem stanovených archivačních lhůt platných pro zadavatele (zejména BAO /BAO = Bundesabgabenordnung = rakouský spolkový zákon o správě dan/); kromě toho pak až do ukončení případných právních sporů, při kterých jsou údaje potřebné pro účely dokazování.

 • Příjemce/kategorie příjemců: finanční úřady, soudy a instituce, dodavatelé, inkasní společnosti pro účely vymáhání pohledávek, banky pověřené výplatou peněz dotčeným nebo třetím osobám, právní zástupci, fiduciární správci, zpracovatelé mezd, členské subjekty naší obchodní skupiny

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu.


3.5. Zákaznický servis a marketing pro vlastní účely
 • Účel: Zpracování vlastních nebo zakoupených dat zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem navázání obchodního kontaktu týkajícího se našich vlastních produktů nebo služeb, jakož i realizace reklamních kampaní a zasílání informačních bulletinů, newsletterů; řízení vztahů se zákazníky, zejména informace o zákaznících / zájemcích o požadovaných a souvisejících produktech a službách.

 • Právní základ: oprávněný zájem, zejména zachování funkčnosti webové stránky a zlepšení vlastních služeb ve prospěch uživatelů (čl. 6 odst. (1) nařízení o GDPR)

 • Pro účely rozesílání newsletteru jsou prostřednictvím našich webových stránek zpracovávány tyto údaje: kmenová data

 • Archivační doba: data jsou uchovávána po dobu tří let od posledního kontaktu se zadavatelem, nejsou-li smlouvou nebo zákonem stanoveny delší archivační lhůty.

 • Příjemce/kategorie příjemců: CleverReach GmbH & Co. KG (zpracovatel), členské subjekty naší obchodní skupiny


3.6. Správa údajů uchazečů o zaměstnání
 • Účel: použití a evidence osobních údajů poskytnutých uchazeči o zaměstnání, pokud tyto byly dotčenými osobami uvedeny.

 • Právní základ: v případě ponechání v evidenci: souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), v případě předávání citlivých údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (např. náboženské vyznání, číslo sociální pojištění): výslovný souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR), po přijetí dat uchazeče (navazování smluvního vztahu): nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

 • Archivační doba: údaje uchazečů jsou mazány neprodleně po obsazení vypsané pozice, resp. po uplynutí lhůty pro uplatnění nároku dle zákona o rovném zacházení, pokud uchazeč neudělil svůj souhlas s ponecháním svých dat v evidenci. Nevyžádané žádosti uchazečů budou přiměřeně účelu zařazeny do evidence, a to až do odvolání subjektem údajů.

 • Příjemce/kategorie příjemců: údaje uchazečů nejsou předávány.


4. Informace o předávání dat do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Námi zpracovávané údaje jsou předávány pouze těmto členským subjektům naší obchodní skupiny (čl. 4 Z 19 GDPR) ve třetích zemích
 • BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Kanada

 • OOO Gidro BG, b143180, Moskovskaya oblast, Zvenigorod, Proektiruemiy proezd, vladenie 11, stroenie 4, kabinet 24, Rusko

 • BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA

Toto předávání je v případě Kanady realizováno na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně (čl. 45 odst. 3 GDPR) a v ostatních případech na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů (čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR) přijatých Evropskou komisí přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2 GDPR.

-