VOP ( pro prodej výrobků BG-Graspointner CZ s.r.o. )

Všeobecné obchodní podmínky

1. Platnost

Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny uzavřené obchody a firemní smlouvy a s nimi související dodávky a dodatečné dodávky mezi firmou BG-Graspointner s.r.o. 252 19 Chrášťany u Prahy, dále nazývaná jako „Společnost“ a obchodním partneren,dále jen nazývaným „Partner“. Objednáním produktu „Partnerem“ se považují Obchodní podmínky za akceptované.Všechny další odchylky do Obchodních podmínek nabývají svou platnost pouze jen s písemným potvrzením „Společnosti“.

-

2. Nabídky a uzavírání smluv

Všechny ceníkové ceny jsou nezávazné.Všechny údaje ,jako rozměry,váhy,obrázky,popisy a nákresy v katalogu, ceníky a jiné tiskoviny jsou zobrazené ,ovšem též nezávazné. Změny cen vstupních nákladů opravňuje „Společnost“ k odpovídající úpravě ceny.Smlouva nabývá platnost po potvrzení ceny (objednávky) „Společností“ ,případně po prokazatelném jednání, z kterého je „Partnerovy“ zřejmé, že se na vybavení jeho objenávky pracuje.

-

3. Ceny a fakturace,dodání, vrácení

Ceny v nabídkách a fakturách se rozumějí netto bez DPH. Pro skutečné vyúčtování se rozumějí míry a množství skutečné dodávky, nebo služeb. Pokud není uvedeno jinak, všechny ceny se rozumějí od firmy BG-Graspointner v Chrášťanech u Prahy (pokud není dohodnuto jinak).

V případě dopravy až na stavbu – jsou tyto náklady fakturované partnerovi zvlášť (pokud není dohodnuto jinak).U objednávky lišící se od cenové nabídky si Společnost vyhrazuje právo změnit cenu.Většina výrobků bude patentovaná na EUR paletách.Partner je srozuměný,že EUR paleta bude fakturována za 300,00 Kč bez DPH.Po vrácení těchto palet v nepoškozeném stavu zpět Společnosti do 4 týdnů od odebrání - se je Společnost zavazuje odkoupit nazpět za stejnou cenu. Společnost přijme zpět pouze její dodávaný produkt, po písemném odsouhlasení a v nepoškozeném stavu.Vrácený produkt bude po odečtení 15 % za manipulační poplatek Partnerovi dobropisovaný.Zpětné vrácení výrobků na zakázku není možné vrátit zpět. Částečné nebo úplné stornování uzavřené objednávky je možné pouze za podmínky akceptování storno poplatku ve výšce 20 %.

  1. V případě dopravy až na stavbu – jsou tyto náklady fakturované partnerovi zvlášť (pokud není dohodnuto jinak).U objednávky lišící se od cenové nabídky si Společnost vyhrazuje právo změnit cenu.Většina výrobků bude patentovaná na EUR paletách.Partner je srozuměný,že EUR paleta bude fakturována za 300,00 Kč bez DPH.Po vrácení těchto palet v nepoškozeném stavu zpět Společnosti do 4 týdnů od odebrání - se je Společnost zavazuje odkoupit nazpět za stejnou cenu. Společnost přijme zpět pouze její dodávaný produkt, po písemném odsouhlasení a v nepoškozeném stavu.Vrácený produkt bude po odečtení 15 % za manipulační poplatek Partnerovi dobropisovaný.Zpětné vrácení výrobků na zakázku není možné vrátit zpět. Částečné nebo úplné stornování uzavřené objednávky je možné pouze za podmínky akceptování storno poplatku ve výšce 20 %.

  2. Prodávající není ve zpoždění s dodáním předmětu smlouvy, pokud nemohl předmět smlouvy dodat z důvodu neposkytnutí řádného a včasného spolupůsobení s kupujícím, v případě neodvratné události a při zpoždění kupujícího se zaplacením dohodnuté částky, resp. zálohy.

  3. Závazek prodávajícího dodat předmět smlouvy je splněný jeho odevzdáním a převzetím kupujícím, nebo neopodstatněným odmítnutím převzetí předmětu smlouvy kupujícím. K tomu se vystaví dodací list.

  4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, resp. fakturovanou sumu v dohodnuté výšce o to obvykle do 14. dní od vystavení faktury (případně dle dohody).V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu cenu předmětu smlouvy ani po předcházející písemné výzvě prodávajícího, je prodávající oprávněný svěřit vymáhání třetí osobě, nebo právnímu zástupci, přičemž prokázané náklady za tyto služby se zavazuje kupující uhradit prodávajícímu do 14. dní od vystavení faktury prodávajícím.

  5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a smluvních pokut. Kupující je oprávněný dále předat převzaté zboží od prodávajícího,avšak pokudne zaplatil prodávajícímu kupní cenu, je povinný upozornit své zákazníky, že dodaný produkt není v jeho vlastnictví a v případě jeho nezaplacení je povinný ho vrátit. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující poruší tuto svojí informační povinnost, zavazuje se zaplatit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výšce 5% z ceny dodaného zboží, do 14. dní od vystavení faktury prodávajícím.

  6. V případě zpoždění kupujícího se zaplacením fakturované sumy, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výšce 0,1 % denně z fakturované dlužné částky, až do jejího zaplacení.Kupující není oprávněný si započítávat vůči prodávajícímu své úrokové pohledávky bez jeho výslovného souhlasu. Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu cenu předmětu smlouvy (případně její část), je oprávněný prodávající si vzít zpět dodaný a nezaplacený produkt podle této smlouvy, přičemž se kupující zavazuje mu při tom poskytnout součinnost.Prodávající není povinný smluvní pokutu vymáhat od kupujícího, resp. mu jí může odpustit v případech hodných osobního zřetelu, s přihlédnutím na předcházející i budoucí obchodní spolupráci.

  7. Prodávající přebírá záruku za deklarované vlastnosti a bezchybnost dodávaného zboží zodpovídající stavu techniky po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

  8. Kupující, případně jím pověřená osoba je povinná si zboží při dodání prodávajícím spočítat a kontrolovat.

  9. Touto kontrolou zjištěné reklamované zboží nesmí být zabudované a musí být nejdéle do 3 dní písemně oznámené prodávajícímu. Prodávající v případě oprávněné reklamace přijme v přiměřeném čase taková opatření, aby došlo k nápravě, dodá chybějící zboží, nebo náhradní zboží. Pro tento případ jsou další nároky na odstranění a snížení ceny vysloveně vyloučené. Prodávající přebírá záruku pouze za prokázané nedostatky v čase dodání.

  10. Kupující je povinný reklamovat vady předmětu smlouvy, případně jeho části, zřejmé při odevzdání a přijmutí, už při tomto odevzdání a přijmutí, jinak jeho právo zaniká.

  11. Vady, které mohl kupující zjistit až později při vynaložení odborné způsobilosti, je povinný reklamovat co nejdříve do skončení záruční doby u prodávajícího a to všechno písemně.

  12. V písemné reklamaci je povinný kupující uvést závady a popsat jak se projevují, zároveň uschovat reklamovaný předmět smlouvy, případně jeho části, pro prohlídku prodávajícím.

  13. Nároky uplatňované kupujícím v rámci záruční doby ztrácejí svojí účinnost při nedodržení návodu na pokládku, nezohlednění technických upozornění pro osazení, manipulaci a použití,nebo při chybném osazení a dalším zabudování kupujícím,nebo třetí osobou.

  14. Smluvní strany se zavazují vzájemně si uhradit škody, které způsobily porušením smluvních, zákonných povinností. Smluvní pokuta se nezapočítává do náhrady škody.

  15. Smluvní strany se dohodly, že případné spory mezi sebou budou řešit podle Zák. paragrafu 513/1991Sb nejprve za pomoci mediátora, na kterém se dohodnou a požádají ho o vypracování mimosoudní dohody, přičemž náklady za služby mediátora uhradí rovným dílem. Smlouvy a právní vztahy jím založené se řídí českým právem.

  16. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů vzniknutých na základě této smlouvy,jako i spory, které mezi nimi vznikly,nebo vzniknou z právních vztahů vzniknutých na základě již uzavřených smluv,nebo souvisejících s těmito smlouvami,

  17. Smluvní strany této smlouvy se dohodli, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů vzniklých na základě této smlouvy a nebo souvisejících s touto smlouvou, včetně sporů o splatnost, výklad a zánik této smlouvy,jako i spory, které mezi nimi vznikly ,nebo vzniknou z právních vztahů vzniklých na základě právě uzavřených smluv ,nebo souvisejících s těmito smlouvami předloží na rozhodnutí v soudním jednání v Praze. Smluvní strany se zavazují podřídit se rozhodnutí v soudním jednání s tím, že takové rozhodnutí bude pro smluvní strany konečné a závazné.

  18. Tyto obchodní podmínky byly smluvními stranami dohodnuté podle Zák. paragrafu 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku a tvoří nedělitelnou součást kupní smlouvy, objednávky.

-